Regulamin

Regulamin the woodpecker

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady działalności sklepu internetowego, wypożyczalni oraz usług oprawy florystycznej The Woodpecker, dostępnych pod adresem internetowym www.thewoodpecker.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego i wypożyczalni oraz wykonawcą usług oprawy florystycznej The Woodpecker jest Małgorzata Rutkowska, ul. Jagiellońska 62 / 51 03 – 468 Warszawa, w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646) wykonująca działalność nierejestrowaną, niewymagającą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 3. Korzystając ze zwolnienia podmiotowego art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) właściciel The Woodpecker wystawia Faktury ZW.

 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem, a jego akceptacja jest warunkiem finalizacji procesu złożenia zamówienia.
 5. Definicje:
 • PRACOWNIA FIRMY – Lokal użytkowy pełniący funkcję pomocnicze w prowadzonej działalności, zlokalizowany przy stacji metra Stokłosy w Warszawie.
 • PRODUKT FLORYSTYCZNY – produkt , którego przynajmniej jeden element składa się z żywego materiału roślinnego, wymagający specjalnego podejścia do magazynowania oraz transportu.
 • WYPOŻYCZENIE – umowa zawierana pomiędzy wynajmującym a najemcą, w której wynajmujący zobowiązuje się przekazać przedmiot najmu do używania najemcy w zamian za wynagrodzenie, a najemca zobowiązuje się utrzymywać i, po upływie wyznaczonego w umowie okresu, zwrócić przedmiot w nienaruszonym stanie przydatności do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

§ 2

ZAWIERANIE UMOWY

 1. Ceny produktów w sklepie, wypożyczalni oraz umowie realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej są cenami brutto.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację jego tożsamości, wybór sposobu płatności i dostawy oraz dokonanie płatności zgodnej z kwotą zamówienia.
 3. The Woodpecker ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych Klienta bądź sposobu zapłaty oraz w przypadku zwłoki w finalizacji płatności po stronie Klienta.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu lub wypożyczenia określonego towaru.
 5. W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient wypełnia formularz zamówień w sklepie internetowym lub pisemnie wyraża wolę zakupu poprzez wiadomość e-mail na adres sprzedającego. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 6. W momencie złożenia zamówienia sklep rezerwuje towar w magazynie, a w przypadku produktów spersonalizowanych, wykonywanych na zamówienie Klienta, uwzględnia w grafiku zleceń niezbędną ilość roboczogodzin potrzebną na realizację.
 7. W celu zawarcia umowy wypożyczenia Klient przesyła zapytanie poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres kontakt@thewoodpecker.pl. Po sprawdzeniu dostępności terminu z zapytania The Woodpecker przedstawia wycenę usług załączając dokument umowy wypożyczenia. Do zawarcia umowy wypożyczenia dochodzi w momencie e-mailowej akceptacji warunków umowy wypożyczenia przez Klienta.
 8. W momencie złożenia zamówienia wypożyczalnia rezerwuje termin w grafiku zleceń, a w przypadku produktów spersonalizowanych, wykonywanych na zamówienie Klienta, uwzględnia również niezbędną ilość roboczogodzin potrzebną na realizację.
 9. W celu zawarcia umowy realizacji usług florystycznych i dekoracyjnych Klient akceptuje indywidualną wycenę, która jest podstawą do sporządzenia umowy. The Woodpecker przesyła skan podpisanego przez właściciela dokumentu drogą e-mailową wraz z fakturą zaliczkową tytułem opłaty za rezerwację terminu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przesłania skanu umowy podpisanej przez Klienta na adres kontakt@thewoodpecker.pl lub oryginału w formie papierowej na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu, oraz terminowego opłacenia przez Klienta faktury tytułem opłaty za rezerwację terminu.

 10. W momencie zawarcia umowy realizacji usług florystycznych i dekoracyjnych The Woodpecker rezerwuje zasoby potrzebne na realizację zamówienia.

§ 3

PŁATNOŚĆ i REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu umowy sprzedaży lub wypożyczenia:

1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy

1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal

1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży lub wypożyczenia. Brak uiszczenia płatności skutkuje anulowaniem zamówienia.
 2. Przygotowanie zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie The Woodpecker, a w przypadku produktów florystycznych w momencie zaksięgowania środków oraz ustalenia terminu dostawy.
 3. Większość produktów ze Sklepu jest gotowa do wysyłki w ciągu 24h od momentu zaksięgowania płatności. W przypadku produktów personalizowanych (takich jak np. las w słoiku, wieńce ślubne, upominki na zamówienie) w opisach znajduje się informacja na temat maksymalnego czasu potrzebnego na przygotowanie zamówienia.
 4. The Woodpecker respektuje płatność w ratach jedynie w przypadkach, gdy termin realizacji zamówienia przekracza 60 dni kalendarzowych. Zaliczka w wysokości 50% płatna jest w momencie składania zamówienia. Pozostała kwota płatna jest najpóźniej na 14 dni poprzedzających dostawę lub odbiór zamówienia. Porozumienie w kwestii płatności ratalnej odbywa się drogą e-mailową.
 5. Wypożyczalnia nie pobiera kaucji za przedmiot umowy wypożyczenia. Umowa wypożyczenia zawiera obostrzenia informujące o wysokości kary za niezwrócone w terminie przedmioty.
 6. Standardowo umowa wypożyczenia obejmuje jeden weekend, rozumiany jako okres rozpoczynający się w piątek wieczór lub sobotę rano a kończący się w niedzielę wieczór, powiększony o czas przewidziany na dostawę i zwrot zamówienia. Wiążące terminy dostawy i zwrotu są ustalane przed zawarciem umowy wypożyczenia. Późniejsza zmiana terminów jest ograniczona dobrą wolą i dostępnością obu stron.
 7. Płatność za usługi wynikające z umowy realizacji oprawy florystycznej i dekoracyjnej szczegółowo określają zapisy tej umowy.

§ 4

DOSTAWA – SKLEP

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom sklepu następujące sposoby dostawy lub odbioru produktów:

1.1. Wysyłka za pośrednictwem paczkomatów In Post

1.2. Wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej

1.3. Odbiór osobisty produktów florystycznych z pracowni firmy

1.4. Dowóz na terenie Warszawy produktów florystycznych

1.5. Wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia są również ogólnodostępne w zakładce Dostawa.
 2. Metody dostawy produktu wskazane w punkcie 1.1. 1.2. oraz 1.5. § 4 Regulaminu dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla Produktów florystycznych sklep zastrzega możliwości dostawy / odbioru wymienione w punktach 1.3. oraz 1.4. § 4 Regulaminu. W trakcie procesu składania zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta innego sposobu  niż wskazany w  punkcie 1.3. oraz 1.4. § 4 Regulaminu sprzedający wstrzymuje zamówienie do momentu wyboru i uregulowania przez Klienta kosztu jednego ze sposobów dostawy / odbioru dedykowanych kategorii produktów florystycznych.
 4. Odbiór osobisty produktów florystycznych możliwy jest w pracowni firmy zlokalizowanej przy stacji metra Stokłosy w Warszawie po wcześniejszym umówieniu. Ustalenie dogodnego terminu odbioru odbywa się drogą e-mailową. Ustalony termin jest wiążący, a jego zmiana łączy się z dobrą wolą sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań oraz właściwości biologicznych produktu.
 5. Dowóz na terenie Warszawy produktów florystycznych odbywa się po ustaleniu terminu dowozu drogą e-mailową. Ustalony termin jest wiążący, a jego zmiana łączy się z dobrą wolą sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań oraz właściwości biologicznych produktu. Kwota wskazana w cenniku dostawy dla metody Dowóz na terenie Warszawy obejmuje jedną próbę dostarczenia zamówienia w umówionym terminie. Klient może bezpłatnie zrezygnować z wybranego terminu dowozu nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem dowozu. Zgłoszenia dokonuje drogą e-mailową na adres kontakt@thewoodpecker.pl, podając w tytule numer zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu opłata za anulowany dowóz nie zostanie zwrócona.
 6. Produkty florystyczne, ze względu na swoje biologiczne właściwości, nie mogą być magazynowane. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku braku możliwości przekazania produktu z winy leżącej po stronie Klienta w umówionym terminie gwarantującym utrzymanie jakości roślin w normalnych warunkach. Sklep szacuje koszty żywych materiałów florystycznych, elementów wykorzystanych do spersonalizowania produktu, nakłady pracy na wykonanie i przygotowanie do dostawy a następnie zwraca Klientowi różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą a wartością zamówienia. Zwrot odbywa się na wskazany przez Klienta numer konta w terminie 2 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.

§ 5

DOSTAWA – WYPOŻYCZALNIA

 1. The Woodpecker udostępnia Klientom wypożyczalni następujące sposoby dostawy oraz odbioru i zwrotu produktów:

1.1. Odbiór / zwrot z pracowni firmy

1.2. Dowóz na terenie obszaru “Warszawa + 50 km”

1.3. Opcja niestandardowa – wysyłka / zwrot za pośrednictwem firmy kurierskiej

1.4. Opcja niestandardowa – dowóz poza obszar “Warszawa + 50 km”

 1. Odbiór / zwrot z pracowni firmy oznacza bezpłatną dostawę własną z/do pracowni firmy zlokalizowanej przy stacji metra Stokłosy w Warszawie. Termin odbioru/zwrotu jest ustalany e-mailowo po złożeniu zamówienia.
 2. Metoda opisana w punkcie 1.2. § 5 Regulaminu oznacza transport zamówienia pod wskazany adres znajdujący się na terenie Warszawy lub w promieniu 50 km liczonych drogami ruchu. Ze względu na dużą rozbieżność gabarytową zamówień koszt tej metody dostawy jest szacowany indywidualnie po przesłaniu zapytania Klienta. Na prośbę Klienta usługa może być dodatkowo rozszerzona o pomoc w rozstawieniu dostarczonych dekoracji.
 3. Metoda dostawy wskazana w punkcie 1.3. § 5 Regulaminu nie stanowi elementu stałej oferty The Woodpecker. Możliwość skorzystania z niej zależy od właściwości fizycznych przedmiotu wypożyczenia – gabarytu oraz podatności na transport. Wycena ekspresowej usługi firmy kurierskiej przedstawiana jest Klientowi do akceptacji w umowie. Klient nadaje przesyłkę zwrotną w pierwszym dniu roboczym po weselu.
 4. Metoda dostawy wskazana w punkcie 1.4. § 5 Regulaminu nie stanowi elementu stałej oferty The Woodpecker. Możliwość skorzystania z niej zależy od dobrej woli sprzedającego, a w głównej mierze od jego dostępności i natężenia zamówień w grafiku wypożyczalni.
 5. Terminy dostawy i zwrotu ustalane są z Klientem z góry w momencie zawierania umowy wypożyczenia. Ustalone terminy są wiążące, a ich zmiana łączy się z dobrą wolą sprzedającego i w głównym stopniu zależy od jego pozostałych zobowiązań. 
 6. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy wypożyczenia w przypadku braku możliwości przekazania zamówienia z winy leżącej po stronie Klienta w umówionym terminie. Wypożyczalnia szacuje koszty żywych materiałów florystycznych, elementów wykorzystanych do spersonalizowania produktu, nakłady pracy na wykonanie i przygotowanie do dostawy a także wartość utraconych korzyści biznesowych z niepodejmowania się innych zleceń w ustalonym terminie. Następnie zwraca Klientowi różnicę pomiędzy oszacowaną kwotą a wartością zamówienia. Zwrot odbywa się na wskazany przez Klienta numer konta w terminie 2 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu lub sposobu dostawy zwrotnej, a także zwrotu uszkodzonych lub niekompletnych przedmiotów umowy, The Woodpecker zastrzega sobie prawo do dochodzenia rekompensaty zgodnej z warunkami uwzględnionymi w umowie wypożyczenia.

§ 6

ZWROTY, REKLAMACJE, ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Sklep internetowy The Woodpecker respektuje prawo Konsumentów zawierających umowę sprzedaży na odległość do reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od momentu doręczenia zamówienia. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11. i 12. § 6 regulaminu.
 2. Zakupione produkty dostarczane / odbierane osobiście, podlegające możliwości weryfikacji Klienta w momencie odbioru, wyłącza się z prawa do zwrotu na zasadach przysługujących sprzedaży na odległość.
 3. Zwroty z tytułu zakupu dokonywane są na podstawie formularza, który należy załączyć do odsyłanych towarów lub przesłać oddzielnie drogą e-mailową. Formularz znajduje się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę nadania przesyłki ze zwracanym towarem, w zależności która jest datą późniejszą.
 4. Przyjmujemy zwroty z tytułu zakupu jedynie nieużywanych towarów.
 5. Klient wnioskujący o zwrot towaru odsyła produkt na własny koszt.
 6. Odsyłany towar powinien być zabezpieczony z należytą starannością. Nieprawidłowe zabezpieczenie odsyłanego towaru może być podstawą do odmowy realizacji zwrotu.
 7. Klient ma prawo odstąpienia od umowy wypożyczenia bez podania przyczyny, na zasadach zgodnych z Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11. i 12. § 6 regulaminu.
 8. Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy wypożyczenia przy pomocy formularza odstąpienia od umowy wypożyczenia, znajdującego się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl lub listownie na adres wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę stempla pocztowego.
 9. Klient ma prawo odstąpienia od umowy realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej bez podania przyczyny, na zasadach zgodnych z Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. The Woodpecker zwraca Klientowi wartość zamówienia uwzględniając ewentualne pomniejszenia kwoty zamówienia opisane w ustępie 11., 12. i 13. § 6 regulaminu.

 10. Klient zgłasza wolę odstąpienia od umowy realizacji usług oprawy florystycznej i dekoracyjnej przy pomocy formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w zakładce Zwroty i Reklamacje. Formularz należy przesłać e-mailowo na adres kontakt@thewoodpecker.pl lub listownie na adres wskazany w § 1 ust. 2 regulaminu. Za datę złożenia formularza uznaje się datę wpłynięcia e-maila lub datę stempla pocztowego.

 11. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów poniesionych na zakup żywych materiałów florystycznych do realizacji zamówienia, które ze względu na swoje biologiczne właściwości nie podlegają magazynowaniu ani przetworzeniu.
 12. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów produktu wykonywanego na zamówienie, który ze względu na swój spersonalizowany charakter nie może być przedmiotem sprzedaży.
 13. The Woodpecker zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu kosztów podwykonawców poniesionych w celu realizacji zlecenia na rzecz Klienta.
 14. Rozpatrzenie formularza reklamacji / zwrotu / odstąpienia od umowy  następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia. Na realizację zwrotu lub wymianę towaru z pozytywnie rozpatrzonego formularza firma zastrzega sobie do 3 dni roboczych od momentu przekazania informacji Klientowi. Klient otrzymuje decyzję drogą e-mailową pod wskazany w formularzu adres.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami oraz filmami jest własnością podmiotu wskazanego w § 1 ust. 2 regulaminu. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą właściciela strony.
 2. The Woodpecker zapewnia Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności. Przystępując do umowy sprzedaży lub wypożyczenia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji ww. umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, wynikających ze zmian przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 646) oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).